ONLINE POLİÇE HDI Poliçe Al
Kurumsal Ürünler Hasar İşlemleri Kariyer Sigorta Şirketleri S.S.S İletişim HDI Poliçe Al ONLINE POLİÇE

Konut Artı Sigortası

Sizin ve sevdiklerinizin güvencesi eviniz. Peki evinizin güvende olduğundan emin misiniz?
Sigorta şirketiniz, konutunuzun geleceğini güvence altına alabilmeniz için, herkesin değil, sizin istek ve ihtiyaçlarınıza uygun konut poliçesi hazırladı.

Yangın yıldırım, infilak
Dahili su
Fırtına
Yer kayması
Araç çarpması
Hava taşıtları çarpması
Seylap
Duman
Kar ağırlığı
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, sabotaj
Boya badana ve dahili dekorasyon teminatı
Yangın Mali Mesuliyeti (Komşuluk ve Kiracı)
Kira kaybı
Hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği    masrafları,
Bina sabit tesisat hırsızlık
Kazaen kırılma
Kıymetli evrak ve nakit para hırsızlık
Güncel değerden ödeme teminatı
Elektronik cihaz
Enkaz kaldırma masrafları
Askar Sigorta Konut Yardım  Hizmetleri
Hastane masrafları
Konut Onarım (İstanbul,İzmir,Ankara, Bursa, Antalya,Muğla ve Adana illerine)
Hukuksal Koruma

Deprem
Üçüncü şahıs sorumluluk
Ferdi kaza
Hırsızlık
Cam kırılması (aynalar ve cam masalar dahil )
Deniz taşıtları çarpması
Makine kırılması
Deprem temelleri
Dolu Mal sahibi iseniz Binanıza deprem teminatı alabilmek için DASK poliçesi yaptırmalısınız.

Bina Sigortası yapılması durumunda, Bina Sigorta Bedelinin % 5’ine kadar, binanın üzerinde bulunan her türlü sabit tesisat (elektrik saati,su sayacı,radyator,doğalgaz sayacı vs) Hırsızlık teminatı kapsamındadır.

Taşınmaz mala bağlı teminatlardan dolayı meydana gelen hasarlar da, avukatlık ücretleri %10'nuna, mahkeme harç giderleri %15'ine, icra harç giderleri %10'nuna , noter masrafları da %5 'ine kadar teminat kapsamındadır.

Sigortalı mahale gelen Misafirlerin başına gelebilecek Bedeni Zararlar 5.000,00 TL, Maddi Zararlar 5.000,00 TL’ sı ile teminata dahildir.

A) Yangın Mali   Mesuliyet    teminatı; Police teminatlarından dolayı ( tabi afetler hariç) komşu bina ve mallarına gelebilecek zararları kapsar.

1) Kiracının Mal Sahibine; Mal sahibinin Kiracıya , Mal sahibi veya Kiracının komşularına karşı sorumluluğunda ödenecek tazminat, toplam sigorta bedelinin %20'si ile sınırlıdır.
2) Malik veya intifa hakkı sahibinin kira kaybı sigortasında poliçede teminat altına alınan risklerden (tabi afetler hariç) herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, hasar tarihinde kirada veya işgal altında bulunan kısımların bir seneyi geçmemek üzere, tamiri veya yeniden inşası için tespit edilecek müddete isabet eden kira bedeli   tutarı   olup, ödenecek tazminatın % 5`i (herhalükarda aylık   1.000,00 TL. ile sınırlıdır) geçemez. Makul müddeti aşmamak kaydıyla ve en cok 12 ay için teminat altına alınmıştır.
 
B) Yangın Mali Mesuliyeti, kira kaybı ve hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları sigortalarında sigortacının azami sorumluluğu sigortalının malik veya intifa hakkı sahibi sıfatıyla hareket ettiği hallerde sigorta bedelinin; kiracı veya şagil sıfatıyla hareket ettiği hallerde ise eşya sigorta bedelinin %20'si ile sınırlıdır.

TV, Radyo, Video, DVD, VCD,Müzik seti ve Bilgisayarların kazaen kırılması azami 1.00,00.-TL' ye kadar ödenir.

Kapı, pencere, vitrin camları (aynalar ve ışıklı panolar dahil) sigortalıdır.

Toplam sigorta bedelinin %4'ü ile sınırlı kalmak kaydıyla enkaz kaldırma masrafları teminata dahildir.

Sigortalının kiracı olması durumunda da, teminat kapsamındaki bir hasar nedeniyle sigortalanan konuta yapılacak boya, badana, cila ve sabit dekorasyon masrafları güvence altındadır.

Sigortalanan eviniz ve/veya eşyanız, enflasyon nedeniyle meydana gelebilecek fiyat artışlarına karşı, bir yıllık sigorta süresi için istenilen oranda koruma altına alınmış olacaktır.

Poliçede adı, soyadı ve doğum tarihi belirtilen kişinin kaza veya hastalık neticesinde aralıksız olarak 24 saatten fazla tıbbi tedavi, teşhis veya araştırma uygulanmak amacıyla yatağa bağlı olarak herhangi bir hastaneye yatma masraflarını temin eder.
Bir seferde beş en çok (5) günlük yatmalar
Yılda 10 hadise
Kişi başına günlük limit  50,00 USD
Bir (1) günlük yatmalar teminat haricidir.

Kozmetik ve plastik ameliyatlar
Savaş istila iç harp vb
Grev, karışıklık, halk hareketleri
Uyuşturucu alkol ve narkotiklerin etkisi sonucu kaza ve yaralanmalar
AIDS vb hastalıklar
Yarışlar
Kendine kasten zarar verme
Hastalığın başlangıcından 60 gün sonra hastaneye yatmalar
Tıbben gerekli olmayan tedavi veya kendi kendine tedaviye karar verilmesi
Poliçenin tanziminden önce var olan veya teşhisi konulmuş veya tedavi edilmiş olan kanser veya bunun sonucu olan hastalıkların tekrar etmesi
Nükleer rizikolar
Teminatın ilk on (10) ayı içinde doğum veya hamilelik
5 günü aşan hamilelik veya doğum
55 yaş üzeri hamilelik veya doğum
Türk kanunları çerçevesinde suç işlenmesi yüzünden ortaya çıkan kaza sonucu hastalanma ve yaralanmalar
Motosiklet yarışı, avcılık, yarışmalar, ödüllü sporlar, dağcılık, planörle uçmak, 30m den daha derin dalışlar sonucu kaza ve yaralanmalar
12 aylığın altındaki çocuklar

Eşya Sigorta Bedelinin % 10’una kadar konutta bulunan Elektrikli ve Elektronik Cihazların (Buzdolabı, Televizyon, Çamaşır Makinesi, Bilgisayar (Yazıcı ve Donanım dahil,Programlar hariç), Kombi, Bulaşık Makinesi, Fırın, Şofben, Elektrik Süpürgesi, Klima, Kamera, (Mercekler hariç) Alarm ve Güvenlik Sistemleri, Video,   Dvd cihazı Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları çerçevesinde arızalanmalara karşı teminat altına alır. Bunlar dışında kalan Fotoğraf Makinesi, Mikser, Telsiz, Telefon, Robot, Elektrikli Ev Aletleri vb. ile modeli 10 yaşından büyük olan her türlü cihazlar teminat dışındadır.

Her bir hasarda en az 10 usd. olmak üzere hasarın % 10’u oranında muafiyet uygulanacaktır.

Bina sigorta bedelinin % 10’una kadar konutta bulunan Kazan Dairesi, Hidrofor, Asansör ve Jeneratörler, arızalara karşı Makine Kırılması Genel Şartları çerçevesinde teminat altına alır.

Her bir hasarda en az 10 usd. olmak üzere hasarın % 10’u oranında muafiyet uygulanacaktır.

Bina ve Eşyaların Sigorta değeri poliçenin yapıldığı   tarihteki   yenisinin   ikame   değeri olmalıdır. Sigortalı Bina ve Eşyanın poliçede kayıtlı değerinin, hasardan bir gün önceki değerinden % 15’e kadar eksik olması durumunda alım değeri üzerinden aşınma yıpranma ve eskime payı düşülmeden yenisinin ikame bedeli ödenecektir.

Eşya Sigorta Bedelinin % 5’ine kadar (Kasa, Dolap, Çekmece içinde kilit altında bulunması kaydıyla) teminat verilecektir. ancak, toplam nakit para ve kıymetli evrak bedelinin % 10’luk kısmı için kilit altında bulundurma şartı aranmayacaktır.Nakit paranın tazminat tutarı, hasara uğrayan paranın nominal değeridir.Kıymetli evrakın tazminat tutarı ise, iptali ve borçludan yenisinin temini için gerekli ikame masraflarından ibarettir.

Binaların dışında bulunan müştemilat içerisindeki eşyalar 1.000,00 TL'sına kadar teminata dahildir.

Poliçe vadesi içinde olmak kaydı ile izolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından yada pencere kapı ve pervazlarından (açıklıklarından) sızması  ve/veya  girmesi nedeni ile meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme  ve ısı kaybı nedeni ile oluşan terleme, küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan boya badana vb. onarım masrafları poliçe süresince  poliçede belirtilen bedeli aşmamak üzere teminata dahil edilmiştir. Bu kloz dış cephe boya ve kaplamaları yapılmamış binalarda dış cephe  boya ve kaplama işlemlerinin devam ettiği binalar için uygulanmaz ve bu binalarda meydana gelen izolasyon yetersizliği veya kaybı nedeni  ile oluşan hasar talepleri ödenmez.
Yıllık toplam 2.500.TL.sı ile sınırlıdır.

Fırtına ile birlikte olsun olmasın Dolu neticesinde poliçede teminat altına alınan değerlere gelebilecek zararlar,poliçede belirtilen limit ile teminat altındadır.
Beher hasarda 250,00 USD muafiyet uygulanacaktır.

Yangın sigortası genel şartları A5 maddesi dahilinde sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olacaktır. Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark %10 veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır. Aksi halde bu kolz geçerli olmayıp, Yangın Genel Şartları A5 Maddesi ile ilgili hükümleri tatbik edilir.